872 ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼

ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼0̼ ̼ᴍ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́.̼

̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼(̼2̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼5̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼4̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̣̼ᴘ̼ ̼ƌ̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼̃.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̃ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼)̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼.̼

̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼.̼̼ “̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɓ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼.̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼”̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼”̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼”̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼8̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼“̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̀ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼“̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼̉,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼”̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́…̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼“̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼“̼ᴅ̼ᴇ̼̂”̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼х̼ɪ̼ɴ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼х̼ɪ̼́ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼х̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼”̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *